Sơ đồ tổ chức

14:13 - 23/12/2019

               SƠ ĐỒ TỔ CHỨC  

              

Thành viên APT Holdings

                                  

 Mr. Nguyễn Hồng Đài

Chủ tịch HĐQT APT Holdings

 

Mr. Kejii

Cố vấn kinh doanh

 

                                      

Mr. Byun Soo Young

Cố vấn kinh doanh 

Mr. Trương Vĩnh Nam

Giám đốc tài chính

Trưởng ban giám sátcủa APT Holdings.

Mr. Tsirkin Dirma

Cố vấn kinh doanh

 

                             

Mrs. Nguyễn Thị Ngọt

Phó Ban phát triển DA APT Holdings

Phó ban tài chính DA Du thuyền

Trợ lý CTHĐQT.

Mr. Javier Cuenca

Giám đốc kinh doanh thị trường Tây Ban Nha