Ban cố vấn APT Holdings

Ban Cố vấn – Chuyên gia của APT Holdings là những trí thức, doanh nhân thành đạt, có nhiều uy tín và kinh nghiệm trong quá trình hoạt động kinh doanh, là những chuyên gia được đào tạo trong và ngoài nước, có bề dày kinh nghiệm vượt bậc trong rất nhiều lĩn

Ban cố vấn APT Holdings

11:06 - 09/12/2019

                                  

 Mr. Nguyễn Hồng Đài

Chủ tịch HĐQT APT Holdings

Mr. Adam Chaplin

Cố vấn đầu tư chiến lược 

Mr. Kejii

Cố vấn kinh doanh

 

                                      

Mr. Byun Soo Young

Cố vấn kinh doanh 

Mr. Trương Vĩnh Nam

Giám đốc tài chính

Trưởng ban giám sátcủa APT Holdings.

Mr. Tsirkin Dirma

Cố vấn kinh doanh

 

                             

Mrs. Nguyễn Thị Ngọt

Phó Ban phát triển DA APT Holdings

Phó ban tài chính DA Du thuyền

Trợ lý CTHĐQT.

Mr. Javier Cuenca

Giám đốc kinh doanh thị trường Tây Ban Nha