Ban cố vấn APT Holdings

11:06 - 09/12/2019

                                            

 Mr. Nguyễn Hồng Đài

Chủ tịch HĐQT APT Holdings

Mr. Kejii

Cố vấn kinh doanh

Mr. Byun Soo Youngr

Cố vấn kinh doanh

 

                                       

Mr. Trương Vĩnh Nam

Giám đốc tài chính

Trưởng ban giám sát APT Holdings

Mr.Tsirkin Dirma

Cố vấn kinh doanh

 

Mrs.Nguyễn Thị Ngọt

 Phó ban phát triển DA APT Holdings

Phó ban DA Du thuyền

Trợ lý CTHĐQT

 

                             

 

Mr. Javier Cuenca

Giám đốc kinh doanh thị trường Tây Ban Nha